LIBROS DE TEXTO


FONDO SOLIDARIO E AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2023/24

No DOG do día 19 de maio de 2023 publícase a Orde do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/24 (códigos de procedemento ED330B). .Facendo clic sobre o subliñado pódese ler a orde completa.

As solicitudes presentaranse preferentemente por vía electrónica a través da aplicación Fondolibros ou Chave 365. Opcionalmente pode presentarse na Secretaría do Centro no horario de 10 a 13 horas e coa documentación relacionada máis adiante

A continuación adxuntamos o texto da Orde

E un documento sobre as preguntas máis frecuentes:

A quen vai dirixida cada axuda?

FONDO SOLIDARIO: Alumnado de 3º e 4º Nivel de E. Primaria

AXUDAS LIBROS: Al umnado de 1º e 2º Nivel de E. Primaria e de E. Especial

MATERIAL ESCOLAR: Alumnado de todos os niveis de E. Primaria.

Contía das axudas en función da renda per capita familiar:

Menos de 6.000 €: 6 libros de texto (3º e 4º), 210 € (1º e 2º)  e 50 € en material

Entre 6.000 e 10.000 €: 4 libros de texto (3º e 4º), 140 € (1º e 2º)

Alumnado con discapacidade do 65% ou tutelado pola Xunta de Galicia: 6 libros (3º e 4º), 140 € (1º e 2º), 275 € (E.E.) e 50 € en material.

Documentación a presentar:

Copia do libro de familia que acredite os membros da unidade familiar. Excepcionalmente volante de empadroamento.

No caso de separación, copia da sentencia ou convenio regulador

Certificado de discapacidade, no seu caso

Presentación de solicitudes:

Por medios electrónicos (Fondolibros ou chave 365), unha instancia por cada alumno. SEDE ELECTRÓNICA DA XUNTA DE GALICIA

No caso de ser presencial na secretaria do centro soamente unha solicitude para todos os fillos matriculados.

Lémbrase que, dadas as circunstancias, deben todos o impresos cubertos e asinados, xunto a documentación necesaria

Prazo de solicitude:     do 20/5/2023 a 21/6/2023, incluídos

NOTA: Para acceder ás axudas a partires de 3º Nivel é obrigatorio ter devoltos os libros recibidos en préstamo do fondolibros.


ANEXO I e ANEXO II (faga clic sobre ANEXOS)