LIBROS DE TEXTO


FONDO SOLIDARIO E AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020/21

No DOG do día 19 de mayo de 2020 publícase a a ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B). Facendo clic sobre o subliñado pódese ler a orde completa.

As solicitudes presentaranse preferentemente por vía electrónica a través da aplicación Fondolibros ou Chave 365. Opcionalmente pode presentarse na Secretaría do Centro no horario de 10 a 13 horas e coa documentación relacionada máis adiante

A quen vai dirixida cada axuda?

FONDO SOLIDARIO: Alumnado de 3º e 4º Nivel de E. Primaria

AXUDAS LIBROS: Al umnado de 1º e 2º Nivel de E. Primaria e de E. Especial

MATERIAL ESCOLAR: Alumnado de todos os niveis de E. Primaria.

Contía das axudas en función da renda per capita familiar:

Menos de 6.000 €: 6 libros de texto (3º e 4º), 210 € (1º e 2º)  e 50 € en material

Entre 6.000 e 10.000 €: 4 libros de texto (3º e 4º), 140 € (1º e 2º)

Alumnado con discapacidade do 65% ou tutelado pola Xunta de Galicia: 6 libros (3º e 4º), 140 € (1º e 2º), 275 € (E.E.) e 50 € en material.

Documentación a presentar:

Copia do libro de familia que acredite os membros da unidade familiar. Excepcionalmente volante de empadroamento.

No caso de separación, copia da sentencia ou convenio regulador

Certificado de discapacidade, no seu caso

Presentación de solicitudes:

Por medios electrónicos (Fondolibros ou chave 365), unha instancia por cada alumno.

No caso de ser presencial na secretaria do centro soamente unha solicitude para todos os fillos matriculados.

Lémbrase que, dadas as circunstancias, deben todos o impresos cubertos e asinados, xunto a documentación necesaria

O prazo de solicitudes remata o día 19 de xuño (incluído).

NOTA: Para acceder ás axudas a partires de 3º Nivel é obrigatorio ter devoltos os libros recibidos en préstamo do fondolibros.

AVISO: Na orde citada arriba hai unha corrección de erros que comunicamos a continuación:  Artigo 3.2. Renda per cápita da unidade familiar onde dí “recadro 432” debe dicir “recadro 435”


ANEXOS I e II (faga clic sobre ANEXOS)