Admisión de alumnado

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

1.- RESERVA DE PLAZA.  O alumnado que cambia de etapa educativa debe reservar a súa plaza no centro de referencia (IES Vios) entre o día 11 de xaneiro e o 8 de febreiro. Poderao facer a través da aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado (ED550A e ED550A bis

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN. Os plazos son os que siguen

● Presentación da solicitude do 1 de marzo ao 20 de marzo.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: 20 de abril de 2023.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: 2 de maio de 2023.

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 20 ao 30 xuño de 2023.

Nota: Está a súa disposición nos arquivos adxuntos toda a documentación necesaria a  presentar na secretaría do colexio.